Creatingbetter spaces

Technical Consultant

Zamestnávateľ a miesto výkonu práce

Florentinum, Na Florenci 2116/15 110 00  Praha, Česká republika

Náplň práce:

Chcel by si sa stať súčasťou jedného z úspešných developerských tímov v strednej Európe, ktorá je synonymom vysokého štandardu a kvality? Aktuálne hľadáme nového člena do Asset oddelenia, ktorého úlohou bude:

 • analýza pripravovaných projektov z prevádzkového pohľadu, implementácia overených technických riešení / vylepšenie pôvodného projektu s cieľom maximálnej cenovej úspory pri výstavbe a následnej prevádzke budovy;
 • návrh a realizácia technických vylepšení / modernizácia technológií v budovách.
 • príprava prevzatia budovy do prevádzky;
 • organizácia prestavieb nájomcov v budove (príprava, budgeting, koordinácia, realizácia, komunikácia s úradmi a odovzdanie diela);
 • účasť a príprava podkladov pre výber dodávateľov služieb (najmä Facility Management);
 • komplexný dozor nad realizáciou menších nájomných prestavieb v budovách v správe;
 • aktívna účasť na riadení testingu and commisioningu.

Oddelenie:

Asset Management

Požiadavky:

 • VŠ technického zamerania;
 • skúsenosť min. 2 roky na obdobnej pozícií;
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkame:

 • ročný bonus;
 • caffeteria bonus;
 • podpora vzdelávania - 2,5% ročného platu;
 • sick days a home offices;
 • firemný notebook a firemný telefón - iphone;
 • 25 dní dovolenky;
 • zľavy na produkty z nášho portfólia.

Mzda:

od 1400 EURInformácie pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu:

Informácia pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu

1. Penta Real Estate, s. r. o., IČO: 035 90 534 so sídlom Na Florenci 15, 110 00 Praha 1  („Spoločnosť“) týmto záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu v Spoločnosti, alebo v inej spoločnosti skupiny Penta („záujemca“) informuje, že

 a) Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním spracováva osobné údaje obvykle uvádzané v životopisoch a motivačných listoch (t.j. najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zamestnaní, vzdelaní, školeniach a záľubách, požadované plnenia a benefity, údaje uvádzané v odôvodnení žiadosti o prijatie do zamestnania a pod.). Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním nespracováva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. Z.z. o ochrane osobných údajov („ZoOOU“) (napr. rodné číslo), preto záujemcov žiadame, aby tieto údaje neuvádzali.

b) Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti záujemcami budú spracovávané výlučne v súvislosti s výberovým konaním na obsadzovanú pracovnú pozíciu („výberové konanie“) pre Spoločnosti alebo pre inú spoločnosti skupiny Penta. Iná spoločnosť skupiny Penta je identifikovaná v špecifikácii obsadzovanej pracovnej pozície. V tejto súvislosti môžu byť poskytnuté osobné údaje prenesené do krajiny sídla takejto spoločnosti v rámci Európskej únie (najmä Slovenská republika a Poľsko).

c) Ihneď po skončení aktuálneho výberového konania budú osobné údaje neúspešného záujemcu zlikvidované. Osobné údaje úspešného záujemcu budú ďalej spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

d) Poskytnutie osobných údajov záujemcami je dobrovoľné.

e) Spoločnosť záujemcov informuje, že im ako dotknutým osobám v zmysle ZoOOU, najmä v zmysle § 21 ZoOOU, prislúchajú predovšetkým nasledujúce práva súvisiace s ochranou ich osobných údajov:

i/ právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou Spoločnosti a zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ii/ právo na opravu svojich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, ako aj na likvidáciu svojich osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov,

iii/ právo na základe písomnej žiadosti u Spoločnosti namietať najmä voči nezákonnému spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov poskytnutých Spoločnosti,

iv/ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že osobné údaje poskytnuté Spoločnosti sa neoprávnene spracúvajú.

2. Ako záujemca týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené informácie beriem na vedomie a vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/-la do formulára Žiadosť o zamestnanie, resp. vo svojom životopise a motivačnom liste sú pravdivé a aktuálne.  

HR oddelenie
ue@cragnernyrfgngr.pbz