Creatingbetter spaces

Local Procurement Manager

Zamestnávateľ a miesto výkonu práce

Digital Park II, Einsteinova 25 851 01  Bratislava, Slovensko

Náplň práce:

 • Realizácia výberových konaní na zhotoviteľov častí projektov v rámci Slovenskej republiky vrátane zberu všetkých potrebných údajov k výberovému konaniu od interných Projektových managerov (prípadne interných Construction managerov) pre tvorbu tendrového balíka
 • Vytvorenie štandardných rozpisov cien, obsahová definícia predmetov diel prislúchajúcich tendrových balíkov, včasné stanovenie rozhraní medzi obchodnými súbormi, zoznamu poskytovaných služieb investora zhotoviteľom.
 • Vytváranie zoznamov firiem do tendrov – ich dopĺňanie, odporúčanie osvedčených firiem do pripravovaných tendrov, návrh optimálneho počtu oslovených firiem, preverenie ich finančného zdravia a zhodnotenie potenciálneho vplyvu veľkosti zákazky na oslovenú spoločnosť a vyhodnotenie rizík pri eventuálnom zadaní zákazky.
 • Oslovovanie firiem do aktuálnych tendrov, vytváranie dobrých obchodných vzťahov s dodávateľmi.
 • Vytvorenie, návrh časového harmonogramu pridelených tendrov projektu (Tender Event Schedule) v spolupráci s interným Construction managerom a priebežná aktualizácia údajov v tomto dokumente.
 • Efektívny návrh počtu hlavných výberových konaní, pomocných tendrov s ohľadom na veľkosť projektu ako aj svoj pracovný čas v spolupráci s nadriadeným, prípadné flexibilné nastavenie priorít medzi tendrami.
 • Vytváranie konkrétnych tendrových balíkov výberových konaní a ich zasielanie osloveným spoločnostiam, prípadná optimalizácia (združenie, alebo rozdelenie) rozsahu prác tendrových balíkov.
 • Organizácia tendrových stretnutí s oslovenými spoločnosťami
 • Vyhodnocovanie tendrov po jednotlivých kolách, dôkladná analýza predkladaných ponúk a porovnanie výsledkov s platným budgetom projektu.
 • Prezentácia dosiahnutých výsledkov nadriadenému a vytváranie dokumentov k ich schváleniu a archivácii
 • Návrh opatrení za účelom zníženia nákladov pred, počas, prípadne po výberovom konaní.
 • Negociácia dodacích, platobných a zmluvných podmienok s uchádzačmi.
 • Kompletáž zmluvnej dokumentácie a kompletná príprava zmluvných dokumentov v spolupráci s právnikom. Zabezpečenie podpisov zmluvných dokumentov všetkých dotknutých strán.
 • Zdieľanie získaných informácií s inými oddeleniami, prípadne projektami v rámci skupiny PENTA, návrh efektívnych (alebo inovatívnych) riešení pre pripravované projekty, kooperácia a poskytovanie dosiahnutých výsledkov Cost plannerom
 • Podpora Construction managerom a Projektovým managerom počas výstavby ohľadom zazmluvneného rozsahu prác ako aj pri posúdení cenovej úrovne prípadných naviac prác navrhovaných zhotoviteľmi
 • Aktívna spolupráca s oddelením Central Procurementu, aplikovanie existujúcich rámcových dohôd do lokálnych výberových konaní
 • Penta Tender Portal – aktívne využívanie webového rozhrania počas vedenia výberových konaní v spolupráci s Construction Managerom z Construction Management Departmentu (CMD), podpora používateľom (tendrujúcim) v rámci svojich výberových konaní
 • Penta Vendor database –  administrácia databázy „svojich“ kontaktov, prípadné aktualizácie údajov, technická podpora novým externým spoločnostiam počas registrácie do databázy, zabezpečenie hodnotenia kvality firiem v tejto databáze (sekcia Feedback).

Oddelenie:

Construction Management

Požiadavky:

 • Technické vzdelanie
 • Skúsenosť s tendrovaním stavebných materiálov
 • Skúsenosť s komerčnými a rezidenčnými projektmi
 • Negociačné zručnosti

Ponúkame:

 • ročný bonus vo výške 6-násobku základnej mesačnej mzdy
 • cafeteria
 • 2,5 % z ročnej mzdy na vzdelávanie
 • sick days
 • home office
 • 25 dní dovolenky

Mzda:

od 2500 EUR



Informácie pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu:

Informácia pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu

 1.  Penta Real Estate, s. r. o., IČO: 51 284 502 so sídlom Digital Park II, Einsteinova č. 25, Bratislava („Spoločnosť“) týmto záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu v Spoločnosti, alebo v inej spoločnosti skupiny Penta („záujemca“) informuje, že

 a) Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním spracováva osobné údaje obvykle uvádzané v životopisoch a motivačných listoch (t.j. najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zamestnaní, vzdelaní, školeniach a záľubách, požadované plnenia a benefity, údaje uvádzané v odôvodnení žiadosti o prijatie do zamestnania a pod.). Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním nespracováva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („ZoOOU“) (napr. rodné číslo), preto záujemcov žiadame, aby tieto údaje neuvádzali.

b) Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti záujemcami budú spracovávané výlučne v súvislosti s výberovým konaním na obsadzovanú pracovnú pozíciu („výberové konanie“) pre Spoločnosti alebo pre inú spoločnosti skupiny Penta. Iná spoločnosť skupiny Penta je identifikovaná v špecifikácii obsadzovanej pracovnej pozície. V tejto súvislosti môžu byť poskytnuté osobné údaje prenesené do krajiny sídla takejto spoločnosti v rámci Európskej únie (najmä Česká republika, Nemecko a Poľsko).

c) Ihneď po skončení aktuálneho výberového konania budú osobné údaje neúspešného záujemcu zlikvidované. Osobné údaje úspešného záujemcu budú ďalej spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

d) Poskytnutie osobných údajov záujemcami je dobrovoľné.

e) Spoločnosť záujemcov informuje, že im ako dotknutým osobám v zmysle ZoOOU, najmä v zmysle § 28 ZoOOU, prislúchajú predovšetkým nasledujúce práva súvisiace s ochranou ich osobných údajov:

i/ právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou Spoločnosti a zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ii/ právo na opravu svojich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, ako aj na likvidáciu svojich osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov,

iii/ právo na základe písomnej žiadosti u Spoločnosti namietať najmä voči nezákonnému spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov poskytnutých Spoločnosti,

iv/ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že osobné údaje poskytnuté Spoločnosti sa neoprávnene spracúvajú.

 1. Ako záujemca týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené informácie beriem na vedomie a vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/-la do formulára Žiadosť o zamestnanie, resp. vo svojom životopise a motivačnom liste sú pravdivé a aktuálne.  

HR oddelenie
ue@cragnernyrfgngr.pbz