Creatingbetter spaces

Design Development Consultant

Zamestnávateľ a miesto výkonu práce

Digital Park II, Einsteinova 25 851 01  Bratislava, Slovensko

Náplň práce:

 • Príprava koncepčných, urbanistických a architektonických návrhov a overovacích štúdií.
 • Podieľanie sa na tvorbe konceptov projektov v komerčnom a rezidenčnom segmente pre Slovensko, Česko a Poľsko.
 • Príprava architektonickej súťaže a spolupráca pri výbere architektov a dodávateľov projektových dokumentácií.
 • Spolupráca s architektmi národného aj nadnárodného charakteru pri realizácii projektu.
 • Sledovanie a diskutovanie smerovanie architektúry na slovenskej aj medzinárodnej úrovni.
 • Účasť na aktívnych projektoch a ich realizácia.

Oddelenie:

Design Development

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra
 • Pracovná skúsenosť v odbore 5 a viac rokov
 • Anglický jazyk

Znalosti programov

 • Autocad
 • Sketchup
 • Photoshop
 • Excel

Ponúkame:

 • Ročný bonus do výšky 4 násobku základnej mesačnej mzdy
 • Cafeteriu v hodnote 650 Eur
 • Podpora vzdelávania
 • Firemné akcie
 • 25 dní dovolenky
 • Home office
 • Sick day

Mzda:

od 1400 EURInformácie pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu:

Informácia pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu

 1.  Penta Real Estate, s. r. o., IČO: 51 284 502 so sídlom Digital Park II, Einsteinova č. 25, Bratislava („Spoločnosť“) týmto záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu v Spoločnosti, alebo v inej spoločnosti skupiny Penta („záujemca“) informuje, že

 a) Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním spracováva osobné údaje obvykle uvádzané v životopisoch a motivačných listoch (t.j. najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zamestnaní, vzdelaní, školeniach a záľubách, požadované plnenia a benefity, údaje uvádzané v odôvodnení žiadosti o prijatie do zamestnania a pod.). Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním nespracováva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („ZoOOU“) (napr. rodné číslo), preto záujemcov žiadame, aby tieto údaje neuvádzali.

b) Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti záujemcami budú spracovávané výlučne v súvislosti s výberovým konaním na obsadzovanú pracovnú pozíciu („výberové konanie“) pre Spoločnosti alebo pre inú spoločnosti skupiny Penta. Iná spoločnosť skupiny Penta je identifikovaná v špecifikácii obsadzovanej pracovnej pozície. V tejto súvislosti môžu byť poskytnuté osobné údaje prenesené do krajiny sídla takejto spoločnosti v rámci Európskej únie (najmä Česká republika, Nemecko a Poľsko).

c) Ihneď po skončení aktuálneho výberového konania budú osobné údaje neúspešného záujemcu zlikvidované. Osobné údaje úspešného záujemcu budú ďalej spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

d) Poskytnutie osobných údajov záujemcami je dobrovoľné.

e) Spoločnosť záujemcov informuje, že im ako dotknutým osobám v zmysle ZoOOU, najmä v zmysle § 28 ZoOOU, prislúchajú predovšetkým nasledujúce práva súvisiace s ochranou ich osobných údajov:

i/ právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou Spoločnosti a zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ii/ právo na opravu svojich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, ako aj na likvidáciu svojich osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov,

iii/ právo na základe písomnej žiadosti u Spoločnosti namietať najmä voči nezákonnému spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov poskytnutých Spoločnosti,

iv/ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že osobné údaje poskytnuté Spoločnosti sa neoprávnene spracúvajú.

 1. Ako záujemca týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené informácie beriem na vedomie a vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/-la do formulára Žiadosť o zamestnanie, resp. vo svojom životopise a motivačnom liste sú pravdivé a aktuálne.  

HR oddelenie
ue@cragnernyrfgngr.pbz