Creatingbetter spaces

Business Development Consultant

Zamestnávateľ a miesto výkonu práce

Florentinum, Na Florenci 2116/15 110 00  Praha, Česká republika

Náplň práce:

Chcel by si sa stať súčasťou jedného z úspešných developerských tímov v strednej Európe, ktorá je synonymom vysokého štandardu a kvality? Aktuálne hľadáme nového člena do Business Development oddelenia, ktorého úlohou bude:

 • obchodné riadenie developerských projektov;
 • podieľať sa na vypracovaní podkladov pre Investičnú Komisiu (po finančnej stránke);
 • vytvorenie a posúdenie základnej analýzy projektu, odhadovaného cash flow, daňového zaťaženia, akčných plánov a scenárov;
 • vyhľadávať a identifikovať potenciálnych partnerov v súvislosti s akčným plánom projektu;
 • zabezpečovať prípravu podkladov pre tendre, zmlúv potrebných k vytipovanému projektu vypracovaných internými a externými právnikmi;
 • korektne a zodpovedne realizovať obchodní jednanie s potenciálnymi obchodnými partnermi, resp. sprostredkovateľmi a potenciálnymi klientami;
 • koordinovať due diligence pri nákupe/ exite projektu;
 • spracovávať:
  • koordináciu bankového financovania a čerpanie finančných zdrojov pre realizáciu výstavby projektu;
  • mesačný report a investičné odporučenie k zvereným projektom;
  • pripravovať informační memorandum a časový harmonogram pro exit projektu;
  • konečné vyúčtovanie projektu.
 • pracovať na projektoch, ktoré budú utvárať architektonickou podobu Prahy!

Oddelenie:

Business Development

Požiadavky:

 • VŠ ekonomického/ technického zamerania;
 • skúsenosť 1 rok na obdobnej pozícií výhodou;
 • aktívna znalosť anglického jazyka;
 • materinský jazyk - český/ slovenský.

Ponúkame:

 • ročný bonus;
 • caffeteria bonus;
 • podpora vzdelávania - 2,5% ročného platu;
 • sick days a home offices;
 • firemný notebook a firemný telefón - iphone;
 • 25 dní dovolenky;
 • zľavy na produkty z nášho portfólia.

Mzda:

od 1800 EURInformácie pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu:

Informácia pre záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu

 1.  Penta Real Estate, s. r. o., IČO: 035 90 534 so sídlom Na Florenci 15, 110 00 Praha 1  („Spoločnosť“) týmto záujemcov o aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu v Spoločnosti, alebo v inej spoločnosti skupiny Penta („záujemca“) informuje, že

 a) Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním spracováva osobné údaje obvykle uvádzané v životopisoch a motivačných listoch (t.j. najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zamestnaní, vzdelaní, školeniach a záľubách, požadované plnenia a benefity, údaje uvádzané v odôvodnení žiadosti o prijatie do zamestnania a pod.). Spoločnosť v súvislosti s výberovým konaním nespracováva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. Z.z. o ochrane osobných údajov („ZoOOU“) (napr. rodné číslo), preto záujemcov žiadame, aby tieto údaje neuvádzali.

b) Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti záujemcami budú spracovávané výlučne v súvislosti s výberovým konaním na obsadzovanú pracovnú pozíciu („výberové konanie“) pre Spoločnosti alebo pre inú spoločnosti skupiny Penta. Iná spoločnosť skupiny Penta je identifikovaná v špecifikácii obsadzovanej pracovnej pozície. V tejto súvislosti môžu byť poskytnuté osobné údaje prenesené do krajiny sídla takejto spoločnosti v rámci Európskej únie (najmä Slovenská republika a Poľsko).

c) Ihneď po skončení aktuálneho výberového konania budú osobné údaje neúspešného záujemcu zlikvidované. Osobné údaje úspešného záujemcu budú ďalej spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

d) Poskytnutie osobných údajov záujemcami je dobrovoľné.

e) Spoločnosť záujemcov informuje, že im ako dotknutým osobám v zmysle ZoOOU, najmä v zmysle § 21 ZoOOU, prislúchajú predovšetkým nasledujúce práva súvisiace s ochranou ich osobných údajov:

i/ právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou Spoločnosti a zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ii/ právo na opravu svojich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, ako aj na likvidáciu svojich osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov,

iii/ právo na základe písomnej žiadosti u Spoločnosti namietať najmä voči nezákonnému spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov poskytnutých Spoločnosti,

iv/ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že osobné údaje poskytnuté Spoločnosti sa neoprávnene spracúvajú.

 1. Ako záujemca týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené informácie beriem na vedomie, a vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/-la do formulára Žiadosť o zamestnanie, vo svojom životopise a v motivačnom liste, sú pravdivé a aktuálne.  

HR oddelenie
ue@cragnernyrfgngr.pbz